اجرای کفسازی پیاده رو و معابر شهری

پیاده راهها و معابرشهری به عنوان عامل زیباسازی فضای مدرن، از اهمیت ویژه ای درجلوه بخشی و بهبود فضای روئیتی شهری برخوردار می باشد. کف پوشهای بتنی پرسی، در طرح ها و الگوهای مختلف به همراه آسفالت جز روشهای قدیمی و سنتی اجرای کف سازی پیاده راهها و معابرشهری می باشند.

توضیحات

پیاده راهها و معابرشهری به عنوان عامل زیباسازی فضای مدرن، از اهمیت ویژه ای درجلوه بخشی و بهبود فضای روئیتی شهری برخوردار می باشد. کف پوشهای بتنی پرسی، در طرح ها و الگوهای مختلف به همراه آسفالت جز روشهای قدیمی و سنتی اجرای کف سازی پیاده راهها و معابرشهری می باشند.

با پیشرفت تکنولوژی های ساختمانی  و مواد نوین ساختمان، علیرغم مقاومت در برابر روشهای اجرای جدید ، تدریجاً روشهای نوین مانند بتن های مخلخل رنگی با قابلیت زهکشی بالا ، بتن های استامپی یا منقش و یا سیستم های ترکیبی، جایگزین روشهای سنتی می گردد. نمونه ای از این بتن های  مخلخل در پیاده روسازی و معابر شهری به صورت پایلوت توسط این شرکت در شهر تهران اجرا گردیده است.