اجرای کفسازی پارکینگ مجتمع های اداری و تجاری و مسکونی با بتن الیافی

در اهمیت اجرای مناسب کفسازی های پایه سیمانی و پلیمری،  همچنین صدمات ناشی از عدم اجرای مناسب کفسازی ها مطالب بسیاری ارائه شده است.

توضیحات

در اهمیت اجرای مناسب کفسازی های پایه سیمانی و پلیمری،  همچنین صدمات ناشی از عدم اجرای مناسب کفسازی ها مطالب بسیاری ارائه شده است. تنشهای کششی و فشاری توام بر سازه بتنی، جمع شدگی های پلاستیک و ناشی از نشست پلاستیک میلگردها، احتمال بروز ترک در کفسازی بتنی را افزایش می دهد.

تسلط بر نحوه استفاده، انتخاب نوع و میزان استفاده از الیاف، همچنین امکان تشخیص  الیاف اصلی و تقلبی نیاز به مهارت و تخصص بالائی دارد، کارشناسان فنی شرکت دنیای بتن پارسیان با بیش از 12 سال سابقه در طراحی و اجرای کفسازی های بتنی خاص نه تنها در زمان اجرای پروژه بلکه در زمان بهره برداری از پروژه نیز در کنار کارفرمایان محترم می باشند.