اجرای کفسازی پارکینگ اداری ، تجاری و مسکونی

انتقال ایمن بارهای ناشی از تردد خودروهای سبک و سنگین در پارکینگ مجتمع های تجاری، اداری و مسکونی، همچنین ابر مال ها به نحوی که در طول عمر مفید سازه، حداقل نیازبه ترمیم در سیستم کفسازی احساس گردد، جز نیازهای لاینفک پروژه های بخش خصوصی  و دولتی می باشد.

توضیحات

انتقال ایمن بارهای ناشی از تردد خودروهای سبک و سنگین در پارکینگ مجتمع های تجاری، اداری و مسکونی، همچنین ابر مال ها به نحوی که در طول عمر مفید سازه، حداقل نیازبه ترمیم در سیستم کفسازی احساس گردد، جز نیازهای لاینفک پروژه های بخش خصوصی  و دولتی می باشد.

در بخش خصوصی و در پروژه های که به روش های مختلف سرمایه گذاری اجرا می گردند، این مسئله اهمیت چند برابر پیدا می کند. عدم اجرا و طراحی مناسب سیستم مناسب کفسازی در زمان اجرای پروژه موجب می گردد تا هزینه های اجرای بتن کفسازی به شدت افزایش یابد و نیاز به استفاده از سیستم های قوی اتصال بتن قدیم به جدید باشد که علاوه بر ناشناخته بودن ابعاد این روش در سیستم های کفسازی، هزینه های اجرایی نیز افزایش می یابد.

ایجاد سطح مقاوم در برابر سایش و فرسایش و جلوگیری از ایجاد گرد و غبار در محیط های سربسته نیز جزاولویت های طراحی سیستم های کفسازی می باشد.