اجرای کفسازی فضای باز و محوطه

همواره به عنوان عامل مهم در کف سازی فضای باز و محوطه ، دوام بتن را می بایست در نظر گرفت که این امر نیز با استفاده از کاهش نسبت آب به سیمان و استفاده از فوق روان سازهای مناسب تحقق می یابد.

توضیحات

آنچه بر اهمیت طراحی و اجرای یک سیستم کفسازی در فضای باز و محوطه مناسب می افزاید ، قابلیت بارپذیری و زهکشی توام می باشد. بارپذیری مناسب سیستم کف از طریق ارائه طرح و اجرای طرح اختلاط بتن مناسب و زهکشی نیز به واسطه اجرای سیستم های زهکشی  و یا استفاده از بتن های مخلخل تأمین می گردد.

همواره به عنوان عامل مهم در کف سازی فضای باز و محوطه ، دوام بتن را می بایست در نظر گرفت که این امر نیز با استفاده از کاهش نسبت آب به سیمان و استفاده از فوق روان سازهای مناسب تحقق می یابد.