اجرای کفسازی سوله و کارخانه و انبار

همگام با ملاحظات سازه ای در طراحی و اجرای سازه های بتنی شامل طراحی سازه مطابق با آئین نامه های روز دنیا، طراحی و اجرای طرح اختلاط بتن متناسب با شرایط اجرائی و محیطی پروژه، حمل و نقل و نظارت بر اجرای بتن در کارخانه ها، سوله ها و انبارها،  تکمیل کفسازی دالهای متکی  بر زمین نیز اهمیتی یکسان در مقایسه با اجرای سازه دارد.

توضیحات

همگام با ملاحظات سازه ای در طراحی و اجرای سازه های بتنی شامل طراحی سازه مطابق با آئین نامه های روز دنیا، طراحی و اجرای طرح اختلاط بتن متناسب با شرایط اجرائی و محیطی پروژه، حمل و نقل و نظارت بر اجرای بتن در کارخانه ها، سوله ها و انبارها،  تکمیل کفسازی دالهای متکی  بر زمین نیز اهمیتی یکسان در مقایسه با اجرای سازه دارد.

در صورت عدم طراحی سیستم کفسازی متناسب با بارهای وارده (شامل بارهای استاتیکی، بارهای دینامیکی،  بارهای با فرکانس بالا و اثرات ضربه ) کفسازی قابلیت انتقال مناسب و ایمن بارهای وارده به سطح زمین را ندارد و لذا کف سالن های کارخانه دچار ترک حوردگی و خرابی سطحی می گرددو ممکن است با اختلال در بهره برداری و سرویس دهی سازه، موجب هدر رفت نیروی انسانی، تحمیل هزینه های مالی و اتلاف نیروی انسانی گردد.