اجرای کفسازی سوله و کارخانجات غذایی و دارویی

سوله ها، کارخانه های مواد غذائی و داروئی، مجهز به ماشین آلات با بارهای دینامیکی، اثر ضربه، دستگاه های عملکردی با فرکانس بالا، سردخانه های با بار استاتیکی زیاد و قفسه های نگهداری دارووانبار های مرتبط با آن می باشند، از بعد دیگر، علاوه بر بارهای اشاره شده، بارهای محیطی شامل پسماند های برخی اسید ها در تولید مواد غذائی  نیز نیاز به سیستم کفسازی با دوام را برجسته می نماید.

توضیحات

سوله ها، کارخانه های مواد غذائی و داروئی، مجهز به ماشین آلات با بارهای دینامیکی، اثر ضربه، دستگاه های عملکردی با فرکانس بالا، سردخانه های با بار استاتیکی زیاد و قفسه های نگهداری دارو و انبار های مرتبط با آن می باشند، از بعد دیگر، علاوه بر بارهای اشاره شده، بارهای محیطی شامل پسماند های برخی اسید ها در تولید مواد غذائی  نیز نیاز به سیستم کفسازی با دوام را برجسته می نماید.

تحقق این امر جز با آشنائی با اصول رفتار بتن تازه و بتن سخت شده حاصل نمی گردد و این امر نیز در سایه دانش به روز و تجربه امکان پذیر می باشد که جز در بستر زمان حاصل نمی گردد.

اعتماد به کارشناسان فنی شرکت دنیای بتن پارسیان که سالهای سال با بتن های مختلف و رفتار آنها آشنا می باشند را به شما دست اندکاران صنعت ساخت و ساز کشور پیشنهاد می نمائیم.