اجرای کفسازی سالن های ورزشی

سیستم های کفپوش تارتان درپیستهای مسابقات و سالنهای ورزشی والیبال، بسکتبال درمحدوده ضخامت 14-16 میلیمتر مورد استفاده قرار می گیرد.

توضیحات

سیستم های کفپوش تارتان درپیستهای مسابقات و سالنهای ورزشی والیبال، بسکتبال درمحدوده ضخامت 14-16 میلیمتر مورد استفاده قرار می گیرد.

سیستم های کفسازی در سالنهای ورزشی علاوه بر استحکام، مقاومت بالا و صلبیت مناسب، می بایست با انعطاف پذیری،  مانع از برگشت توپ به فضای بیرونی گردند. جزئیات مختلف اجرای کفسازی سالنهای ورزشی با پوششهای تارتان، شامل پرایمر پلی اورتان جهت تأمین چسبندگی ، رزین پلی اورتان انعطاف پذیر و مقاوم همراه با EP.DM مطابق با استانداردASTM-D1418 می باشد.

پوشش سالنهای ورزشی درصورت عدم انعطاف پذیری مناسب و صلبیت بالا می تواند موجب بروز صدمات بدنی زیادی گردد.