اجرای کفسازی دال های بتنی غیر هم سطح

دراجرای کفسازی های پلیمری و روشهایی مانند اجرای اپوکسی ، پلی اورتان، سطح مورد نظر می بایستی کاملاً مسطح و با رواداری ارتفاعی در حدود میلیمتر هم تراز و هم سطح شده باشد.

توضیحات

دراجرای کفسازی های پلیمری و روشهایی مانند اجرای اپوکسی ، پلی اورتان، سطح مورد نظر می بایستی کاملاً مسطح و با رواداری ارتفاعی در حدود میلیمتر هم تراز و هم سطح شده باشد.

دربخش عمده ای از کف های بتنی این امر(رواداری در حدود میلیمتر) درکل سطح بتن رعایت نگردیده است. این امر دلایل مختلفی دارد که می توان به عدم درنظرگیری محدودیت های کفسازی در زمان اجرای بتن اصلی ،عدم استفاده از نیروی انسانی ماهر و تخصصی،  اشاره نمود.

علاوه بر موارد مذکور ، ایجاد پله درسطح ، وجود اختلاف ارتفاع در سطح ، استفاده از ملاتهای خود تراز Self-Leveling Grout) ) را اجتناب ناپذیر می نماید. ملات های خود تراز ملات های پایه سیمانی، اصلاح شده با پلیمر می باشند که به آسانی بر روی سطح جاری و روان می گردد.