اجرای کفسازی برای سازه با محدودیت ارتفاع

راهکار این گونه موارد استفاده ازملات های پلیمری خود تراز شونده می باشد که با اجرای ضخامتی در حدود 3-2 سانتیمتر و اتصال قوی به لایه بتن سخت شونده زیرین، محدودیت های فوق را مرتفع می نماید.

توضیحات

درپروژه هایی که ارتفاع سازه و محدودیت ارتفاع در آن وجود دارد مانند پارکینگ ها ، درمواردی که اجرای کفسازی بعد از اجرای بتن اصلی انجام می گردد، اتصال بتن قدیم و بتن جدید(بتن کفسازی) درحالت عادی نیازمند اجرای 10-8 سانتیمتر بتن جدید می باشد که این امر علاوه بر محدودیت بارمرده سازه از نظر طراحی، ممکن است محدودیت های ارتفاعی را نیز به وجود آورد.

راهکار این گونه موارد استفاده ازملات های پلیمری خود تراز شونده می باشد که با اجرای ضخامتی در حدود 3-2 سانتیمتر و اتصال قوی به لایه بتن سخت شونده زیرین، محدودیت های فوق را مرتفع می نماید.