اجرای کفسازی آنتی استاتیک

کفپوشهای آنتی استاتیک با قابلیت پراکنده سازی الکتریسیته ساکن و رسانایی بالا، وظیفه هدایت الکتریسیته ساکن و انتقال جریان الکتریسیته ساکن را دارا می باشند.

توضیحات

کفپوش های آنتی استاتیک با قابلیت پراکنده سازی الکتریسیته ساکن و رسانایی بالا، وظیفه هدایت الکتریسیته ساکن و انتقال جریان الکتریسیته ساکن را دارا می باشند، نام دیگر کفپوش های آنتی استاتیک ، روکش های ضد جرقه می باشد که در صنایع نظامی و بیمارستانی اتاقهای کامپیوتر، مراکز مخابراتی ، آزمایشگاههای الکترونیک و سیستمهای اندازه گیری دقیق اتاقهای تمیز، مراکز درمانی و صنعتی کاربرد فراوانی دارد.

بطورکلی کاربرد کفپوشهای آنتی استاتیک که شامل اپوکسی پایه پلی آمین و رزین هاردنر می باشد، رسانا بودن اپوکسی و تخلیه بار الکتریکی موجود در محیط می باشد. دو بخش اصلی کف پوشهای آنتی استاتیک را تشکیل می دهد . بخش اول شامل پرایمر اپوکسی و لایه میانی اپوکسی است . دربخش دوم شبکه مسی به جهت اتصال به چاه ارت و پرایمر رسانای اپوکسی و روکش اپوکسی است.