• تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • رزین اپوکسی

  • یکی از کاربرد های رزین اپوکسی درمقاوم سازی و عامل اتصال سیستم های مقاوم ساز مانند الیاف شیشه و کربن به بدنه بتن بستر می باشد که برای کنترل کیفیت اتصال و چسبندگی نیز از آزمایشهای کنده شدگی استفاده می گردد.
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • رزین پلی استایرن

  • یکی از کاربرد های رزین پلی استایرن درمقاوم سازی و عامل اتصال سیستم های مقاوم ساز مانند الیاف شیشه و کربن به بدنه بتن بستر و استفاده در پوشش لوله های بتنی و فلزی با استفاده از الیاف GFRPمی باشد که برای کنترل کیفیت اتصال و چسبندگی نیز از آزمایشهای کنده شدگی استفاده می گردد.
  • اطلاعات بیشتر