• تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • الیاف شیشه

  • در پروژه های مقاوم سازی برای المان های سازه ای مهم مانند ستون و دیوار های برشی از الیاف کربن با گرماژ های مختلف استفاده می گردد. دور پیچی کامل الیاف کربن و تعداد لایه های مورد استفاده در الیاف کربن نقش مهمی در مقاوم سازی مناسب پروژه ایفا می نماید.
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • الیاف کربن

  • خطاهای انسانی،طراحی و محاسباتی در مراحل اجرای یک پروژه اجرائی و یا در حین اجرای یک پروژه بهسازی لرزه ای ، استفاده از الیاف شیشه را برای مقاوم سازی اجتناب ناپذیر می سازد. در استفاده از الیاف شیشه به کار بردن عامل اتصال مناسب برای اتصال الیاف و بستر بتنی ازعوامل تاثیر گذار در اجرای موفقیت آمیز پروژه بهسازی لرزه…
  • اطلاعات بیشتر