• تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • چسب کاشی ضد اسید (اپوکسی دیوار)

  • در المان های عمودی یا دیوار نیز در اکثر کارخانه های تولدی مواد غذائی و شیمیائی احتمال پاشش این مواد اسیدی بر جداره های سالنهای تولید وجود دارد که چسب های مخصوص ضد اسید می بایست در این نواحی مورد استفاده قرار گیرند.
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • چسب کاشی ضد اسید (اپوکسی کف)

  • انواع چسب های کاشی برای انواع محیط های مهاجم تهیه و تولید گردیده است. در محصولات جانبی اکثر کارخانه های صنایع غذائی و لبنی اسید های با غلظت و انواع محتلف تولید می گردد که نیاز به استفاده از چسب های کاشی ضد اسید را در کف این کارخانه ها دوچندان می نماید.
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • چسب کاشی ضد اسید (سلیکاتی)

  • چسب های کاشی ضد اسید با بنیان های مختلف اپوکسی و سیلیکاتی تولید می گردند. ADETILE-Sیک چسب کاشی ضد اسید می باشد که با پایه سیلیکاتی تهیه گردیده است و برای مناطقی که احتمال خوردگی ناشی از اسید های ضعیف و قوی وجود دارد استفاده می گردد.
  • اطلاعات بیشتر