سازه های بتنی که با هدف نگهداری آب و یا مایعات ویژه به عنوان مخزن ساخته می شوند می بایست برای کسب این هدف به شکل مطلوب آب بندی گردند و نفوذپذیری آنها کاهش یابد. بهترین کار برای آب بندی این سازه ها استفاده از فوق روان کننده یا دوده سیلیسی در طرح اختلاط بتن می باشد ولی در اغلب موارد به دلیل عدم استفاده از بتن مناسب و یا موارد اجرایی در قالب بندی، این سازه ها آب بند نمی باشند که پس از اجرا می بایست با استفاده از پوشش های آب بند، این مهم انجام گردند. برای آب بندی در فشار مثبت و فشار منفی، پوشش های آب بند متناسب توسط شرکت دنیای بتن پارسیان ارائه گردیده است.

محصولات و خدمات

مشاوره و فروش