• تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • نوارهای آب بند PVC

  • نوارهای آب بند PVCیا ترموپلاست به انواع مختلفی مانند تخت، حفره دار، دندانه دار و با مشخصات فیزیکی و مکانیکی مختلف طبقه بندی می شوند.مشخصات فیزیکی این مواد مقاومت کششی، سختی، مدول الاستیسیته و تغییر طول یا کرنش می باشد.آزمون کشش نوار های آب بند PVCمطابق با روش آزمون CRD-C572و استاندارد ملی ایران به شماره 572 انجام می گردد.
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • نوارهای آب بند بنتونیتی

  • نوارهای آب بند بنتونیتی یا واتر استاپ های بنتوینی که ماده اصلی آنها سدیم بنتونیت فعال می باشد ئر درزهای اجرائی و درزهای سرد به کار گرفته میشود. این ماده تا 300 درصد در تماس با آب قابلیت انبساط و افزایش حجم داشته و تمامی خلل و فرج و حفره های اطراف خود را پر می نمایندوامکان نفوذ و خروج…
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • نوارهای آب بند هیدروفیلی

  • نوارهای آب بند هیدورفیلی یک نوع آب بند ترموپلاستیک منبسط شونده می باشند که نازک بوده و قابلیت برگشت پذیری دارند.پایه این مواد ترموپلاستیک الاستومر با وزن مخصوص 5/1 گرم بر سانتی متر مربع بوده  و ابعاد آن 5 در 20 میلیمتر می باشدوبعد از14 روز قابلیت انبساط تا 800 درصد را نیز دارا می باشند.
  • اطلاعات بیشتر