بهترین روش آب بندی بتن، ایجاد یک ساختار متراکم و آب بند می باشد که یک جسم سخت و متراکم ایجاد گردد. با استفاده از موادی مانند پودرهای آب بندی، فوق روان کننده، دوده سیلیسی و ژل های میکروسیلیس، با کاهش نسبت آب به سیمان و بهبود ساختار بتن می توان بافت بتن را آب بند نمود و نفوذپذیری آن را کاهش داد. مواد پلیمری و رزینی نیز به عنوان افزودنی آب بند در بتن استفاده می گردد. مواد پلیمری مانند لاتکس، SBR یا اپوکسی به عنوان آب بند در بتن استفاده می شود.

محصولات و خدمات

مشاوره و فروش