• تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • پودر ضد سایش اکوتاپ

  • در کفهای با بار کم و کفسازی هائی که در معرض بارهای دینامیکی و ارتعاشی با فرکانس بالا و بارهای ضربه ای نمی باشد( مانند پارکینگ پروژه های مسکونی) می توان از ماده پودر ضدسایش اکوتاپ استفاده نمود. میزان مصرف این ماده 5 کیلوگرم به ازای هر متر مربع می باشد.
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • پودر ضد سایش کوراتاپ

  • در کفهای با بار کم و کفسازی هائی که در معرض بارهای دینامیکی و ارتعاشی با فرکانس بالا و بارهای ضربه ای نمی باشد( مانند پارکینگ پروژه های مسکونی) می توان از ماده پودر ضدسایش کورا تاپ  استفاده نمود. میزان مصرف این ماده 5 کیلوگرم به ازای هر متر مربع می باشد. مزیت این محصول نسبت به ماده مشابه این…
  • اطلاعات بیشتر