• اجرای کفسازی باغ و ویلا
 • اجرای کفسازی پیاده رو و معابر شهری
  • اجرای کفسازی پیاده رو و معابر شهری
  • اجرای کفسازی پیاده رو و معابر شهری

  • پیاده راهها و معابرشهری به عنوان عامل زیباسازی فضای مدرن، از اهمیت ویژه ای درجلوه بخشی و بهبود فضای روئیتی شهری برخوردار می باشد. کف پوشهای بتنی پرسی، در طرح ها و الگوهای مختلف به همراه آسفالت جز روشهای قدیمی و سنتی اجرای کف سازی پیاده راهها و معابرشهری می باشند.
  • اطلاعات بیشتر
 • اجرای کفسازی فضای باز و محوطه
  • اجرای کفسازی فضای باز و محوطه
  • اجرای کفسازی فضای باز و محوطه

  • همواره به عنوان عامل مهم در کف سازی فضای باز و محوطه ، دوام بتن را می بایست در نظر گرفت که این امر نیز با استفاده از کاهش نسبت آب به سیمان و استفاده از فوق روان سازهای مناسب تحقق می یابد.
  • اطلاعات بیشتر