• تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • الیاف فلزی سینوسی

  • الیاف فلزی سینوسی در روسازی ها و کف سازی های بتنی کاربرد بسیاری دارد این الیاف با شکل سینوسی خود حداکثر تنش اصطکاکی را در بتن ایجاد نموده و با پخش شدگی مناسب در بافت و حجم بتن، پارامتر های مکانیکی بتن را بهبود می بخشد.
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • دو سر هوک

  • مکانیسم عملکردالیاف به دو صورت بیرون کشیدگی و یا پاره شدگی از دو طرف بتن می باشد که در الیاف فلزی دو سر هوک،دو سر الیاف مانند قلاب عمل می کند و بیرون کشیدگی الیاف از دورن بتن را دشوار می سازد. دو سر هوک الیاف با درگیری و افزایش تنش های پیوستگی در داخل بتن، بهبود پارامتر های بتن…
  • اطلاعات بیشتر