• تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • الیاف پلاستیکی

  • الیاف پلیمری SYNTEFIدر ترکیب با الیاف پلی پروپیلن و الیاف فلزی موجب می گردد تا جذب انرژی در سیستم های بتنی به حداکثر برسد وشکل پذیری بتن نیز افزایش پبدا کند. همچنین این الیاف در ترکیب با الیاف پلی پرپیلن و الیافی فلزی به صورت هیبریدی عمل کرده و پارامتر های کشسانی، جذب و اتلاف انرژی را نیز بهبود می…
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • الیاف پلی پروپیلن

  • یکی از انواع بتن های خاص، بتن های الیافی به شمار می آید و الیاف پلی پروپیلن نقش بسیار مهمی را در عملکرد بتن های الیافی بر عهده دارد. الیاف پلی پروپیلن در بتن مانع از بروز ترک نمی گردند بلکه در صورت بروز ترک مانع گسترش عرض ترک می گردند و مانند یک پل بین دو طرف ترک عمل…
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • الیاف فورتا

  • الیاف فورتااز شبکه های به هم تنیده شده نوع و آلیاژ خاصی از مس و فولاد تهیه شده است که در بتن مانند یک شبکه سیم جوش شده که در تمام جهات و ارتفاع مختلف پراکنده شده است عمل می نمایدو در کفسازی ها و المان های بتنی خاص می تواند مبنای حذف آرماتور های فولادی گردد.
  • اطلاعات بیشتر