• تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • فوق روان کننده دیر گیر 0.5 تا 0.8 درصد

  • افزودنی کاهنده قوی آب است که باعث تأخیر در فرآیند هیدراتاسیون سیمان و در نتیجه سبب تاخیر در زمان گیرش بتن می گردد. این محصول فوق روان کننده دیرگیر با بهبود پراکندگی ذرات سیمان و آزادسازی آب‌ های اضافی موجود در اطراف ذرات سیمان باعث افزایش کارایی بتن و کاهش میزان آب موردنیاز می‌شود. این محصول سبب کاهش نسبت آب…
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • فوق روان کننده زودگیر 0.5 تا 0.8 درصد

  • فوق روانکننده ها امکان کاهش میزان آب تا حداکثر 35 درصد را با حفظ کارائی بتن ممکن می سازند. در مورد فوق رونکننده ها ساخت مخلوط آزمایشی و بررسی سازگاری سیمان و افزودنی قبل از استفاده اجرائی در کارگاه ضروری است.فوق روانکنند ه های زودگیر نیزمی بایست از جهت زمان گیرش و در کارگاه بررسی گردند.
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • فوق روان کننده نرمال 0.5 تا 0.8 درصد

  • فوق روان کننده نفتالین شرکت دنیای بتن پارسیان با کد تجاری Flowix N800، نوعی از افزودنی های کاهنده قوی آب بر پایه نفتالین می باشد که استفاده از آن ها سبب افزایش روانی در حالت خمیری می گردد. استفاده از این فوق روان ساز موجب می گردد تا با بهبود خواص رئولوژی بتن، پمپ پذیری بتن بهبود پیداکند. استفاده از…
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • فوق روان کننده نرمال 0.8 تا 1 درصد

  • فوق روان کننده نفتالین شرکت دنیای بتن پارسیان با کد تجاری Flowix N750، نوعی از افزودنی های کاهنده قوی آب بر پایه نفتالین می باشد که استفاده از آن ها سبب افزایش روانی و زمان حفظ کارایی بتن در حالت خمیری می گردد. استفاده از این ماده سبب کاهش میزان آب آزاد بتن در حدود 12 الی 20 درصد می…
  • اطلاعات بیشتر