• تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • VMA قوام دهنده بتن

  • در بتنهای خودتراکم و در بتن ریزی در زیر آب امکان جداشدگی بتن و ورود آب به داخل مقطع بتن ریزی وجود دارد. وقوع این پدیده را می توان با استفاده از مواد اصلاح کننده لزجت یا VMAها از بین برد. باید توجه داشته که مصرف این مواد در بتن می بایست به حداقل برسد و در مواقع ضروری استفاده…
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • دوده میکروسیلیس

  • تشخیص دوده سیلیسی آمورف از پودر های میکروسیلیس دارای اهمیت بسیار می باشد که به دو مورد از این آزمایشها اشاره می گردد . وزن مخصوص فله ای غیر متراکم دوده سیلیسی در حدود 200 تا 350 کیلوگرم بر متر مکعب می باشد در حالیکه پودر های سیلیس میکرونیزه دارای وزن مخصوص فله ای غیر متراکم در حدود 500 تا650…
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • منبسط کننده بتن

  • سیمان به ذات خود دارای خاصیت جمع شدگی می باشد و بعد از تماس با آب و درخلال هیدراته شدن دچار جمع شدگی می گردد این جمع شدگی در صورتیکه با مواد منبسط شونده، جبران نگردد و یا تمهیدات لازم برای جلوگیری از رها شدن این جمع شدگی صورت نپذیرد، بتن دچار ترک خوردگی می گردد. استفاده از منبسط کننده…
  • اطلاعات بیشتر
 • تصویر Placeholder
  • تصویر Placeholder
  • هوازا

  • استفاده از هوازا در بتن موجب می گردد تا ذرات هوا با قطر مساوی و با فاصله از یکدیگردر فاز خمیر بتن ایجاد گردد.هر چند این موضوع با افزایش تخلخل کل همراه بوده و موجب کاهش نسبی مقاومت می گردد ولی امکان تحمل انبساط یخ در چرخه های مکرر ذوب و یخبندان اثر دوامی بسیار مثبتی را در بتن ایجاد…
  • اطلاعات بیشتر