کاربرد و مشخصات گروت

برخی از مشخصات فنی گروت های پایه سیمانی را می توان مطابق استانداردهای ذیل ارزیابی نمود:

مقاومت فشاری مطابق با ASTM C 109

در سن 1 روزه بیش از 25 مگاپاسکال

در سن 7 روزه بیش از 50 مگا پاسکال

در سن 28 روزه بیش از 62 مگاپاسکال

مقاومت خمشی مطابق با استاندارد ASTM C 348

در سن 1روز بیش از 2مگاپاسکال

در سن 7 روز بیش از 5/8 مگا پاسکال

درسن 28 روز بیش از 5/9 مگا پاسکال

میزان انبساط گروت مطابق با ASTM C 827 تا 3 درصد

دانسیته تر در گروت تازه   05/0+1/2

میزان آب انداختگی مطابق با استاندارد ASTM C 940 می بایست فاقد هر گونه آب انداختگی باشد

دمای مناسب برای اجرای گروت بین 4تا 50 درجه سانتی گراد می باشد

زمان گیرش اولیه مطابق با استاندارد ASTM C 191 معادل 8 ساعت و زمان گیرش نهائی 12 ساعت در دمای 25 درجه می باشد.

به منظور اطمینان از مخلوط شدن یکنواخت گروت می بایست از یک همزن مکانیکی یا همزن دارای دریل استفاده نمود.

بسته به لزجت و روانی مورد نیاز، بین 5/3 (قابل پرداخت سطحی )تا 5/4(جاری و روان) به 25 کیلوگرم از گروت به آهستگی اضافه می گردد اضافه کردن گروت به آب به صورت همزمان در حالیکه با میزان 400تا 600 دور بر دقیقه مخلوط می گردد، انجام می گیرد. مخلوط کردن تا حدود 3 دقیقه و کسب یک گروت یکنواخت ادامه می یابد.

 

گروت ریزی و پرداخت سطح:

مقدار گروت می بایست به اندازه کافی جهت پر کردن تمام خلل و فرج موجود در سطح وجود داشته باشد.

برای جلوگیری از حبس هوا، گروت ریزی می بایست از یک سمت قالب آغاز گردد.

برای کسب حداکثر فاصله جریان، منبع تغذیه در کناره قالب و با ارتفاع 10 تا 25 سانتی متر می بایست تعبیه گردد.

به دلیل روانی بسیار بالای گروت ها تمامی قالب های نگهدارنده گروت می بایست به صورت آب بند تهیه گردند. این آب بندی را می توان با استفاده از ماستیک تامین نمود.

به دلیل پایه سیمانی گروت ها، گروت ها می بایست مشابه بتن با مواد عمل آوری و یا آب مناسب عمل آوری گردند.

در دمای محیط پایین (کمتر از 8 درجه سانتی گراد) برای کسب مقاومت بالا در سنین اولیه پیشنهاد می گرددتا از آب گرم استفاده شود.

در دمای محیط بالا(بیش از 35درجه سانتی گراد ) از آب با دمای کمتر از 20 درجه استفاده گردد.

 

محدودیت های اندازه و ضخامت گروت ریزی:

در گروت ریزی های با ضخامت 10 تا 100 میلیمتر می توان در یک لایه گروت ریزی را انجام داد برای ضخامت های بیشتر،  معمولا سنگدانه های با اندازه 8 تا 12 میلیمتر را با نسبت 14 تا 15 کیلوگرم به ازای 25 کیلوگرم گروت به آن اضافه می نمایند و سپس افزودن آب را تا رسید به کارائی مورد نظر ادامه می دهند.

 

حد جاری شدگی گروت(YIELDING)

حد تسلیم گروت در محدوده افزودن 12 تا 14 کیلوگرم آب به هر کیسه 25 کیلوگرمی به دست می آید.

مشاوره و فروش