نوارهای آب بند هیدروفیلی یا بنتونیتی

از نوارهای آب بند یا واتر استاپ های بنتونیتی در جهت آب بندی نمودن محل درزهای قالب، نقاطی که داری کرموشدگی می باشند نیز استفاده می گردد.

نوارهای آب بند بنتونیتی یا هیدروفیلی برای آب بند نمودن درزهای اجرائی، درزهای انبساطی و یا درزهای مضرس که معمولا در درزهای سرد اتفاق می افتد، استفاده می گردد.

آب بندی و محافظت از دور لوله های آب بر، EMBEDED PARTها در سازه های بتنی و قطعات مدفون و در برخی مناطق برای محافظت ازآرماتورها نیز استفاده می گردد.

ابعاد سطح مقطع واتر استاپ های بنتونیتی معمولا به صورت مستطیلی و با اندازه 10 در20 میلیمتریا 20 در 25 میلیمتر می باشد.

مشخصات فیزیکی و شیمیائی نوارهای آب بند بنتونیتی یا هیدروفیلی(آب دوست)

  • وزن مخصوص در محدوده 65/1-55/1 گرم بر سانتی متر مکعب
  • تغییر حجم 7 روزه در آب حداقل برابر 100 درصد
  • تغییر حجم 14 روزه در آب حداقل برابر 150 درصد
  • تغییر حجم بعد از حداقل 10 مرتبه ترو خشک شدن حداقل 100 درصد
  • تحمل فشار انبساطی معادل 15 بار
  • تامین شرایط آزمون مقابله در برابر سرما
  • مقاومت هیدرواستاتیکی معادل 60 متر
  • مقاومت در برابر تر و خشک شدن های متوالی
  • قابل اجرا در دمای 30 تا 50 درجه سانتی گراد
  • قابلیت اتصال و چسبندگی مناسب بر روی سطوح خشک

 

نحوه اجرای نوارهای آب بند بنتونیتی یا هیدروفیلی (آب دوست)

1-مطابق با اجرای هر گونه مواد و مصالح که نیاز به چسبیده شدن به سطح بتن زیرین دارد، دراین مورد نیز سطح زیرین یا بستر می یابد عاری از هر گونه گرد وخاک، آب، روغن، مواد زائد و چرب که مانع چسبندگی بتن به سطح زیرین می باشد باشد.

2-به منظوراطمینان از تماس و اتصال کامل نوارهای آب بند با سطح زیرین بتنی، این اتصال می بایست با استفاده از چسب های مخصوص بتن و یا در مقاطع عمودی مانند سقف یا دیوار از میخ های فولادی استفاده گردد.

3-در مناطقی که نوارهای آب بند هیدروفیلی اجرامی گردد تا قبل از بتن ریزی جدید نباید در آب غوطه ور شود.

4-کمترین میزان کاور یا پوشش بتن بعد از نوارهای واتر استاپ بین 5 تا5/7 سانتی متر می باشد.

5-در زمان نصب و قرارگیری نوارهای آب بند مقطع می بایست کاملا خشک باشد.

6-ممکن است نوارهای آب بند بنتونیتی در مناطق در تماس باآب های حاوی یون کلراید به میزان کافی منبسط نشوند.

7-در صورت برخورد نوارهای آب بند بنتونیتی و PVCاین دو نوار آب بند می بایست حداقل 5 سانتی متر هم پوشانی داشته باشند.

8-نوارهای آب بند بنتونیتی می تواند تا در فشار های آب تا عمق 12 متر اجرا گردد.

مشاوره و فروش