نحوه اجرای کفسازی بتنی ماله پروانه ای

اجرای کفسازی بتنی ماله پروانه ای بسیار حیاتی است، زیرا اگر در این مرحله کار دقت کافی نشود، نتایج نادرستی پس از مدت کوتاهی مشهود خواهند شد. این امر ممکن است منجر به ترک‌های عمیق گردد.
در فرآیند کف‌سازی بتنی، باید نوع سطح و کاربرد آن را در نظر گرفت. در مکان‌هایی که نیاز به تحمل وزن سنگین دارند، بهتر است از بتن مسلح یا بتن آرمه استفاده شود.
پیش از کفسازی بتنی ماله پروانه ای، سطح زیرسازی آماده می‌شود. سپس مسطح سازی و بتن ریزی انجام می‌شود. سپس بتن توسط ماله پروانه ای صاف می‌شود. یک قطعه به نام سینی به ماله پروانه ای متصل می‌شود تا سطح بتن صاف و یکنواخت شود.
پس از اتمام این مرحله، که ممکن است تا 24 ساعت به طول بیانجامد، فرآیند عمل‌آوری بتن آغاز می‌شود. در این بخش، با استفاده از کاتر، درزها و شکاف‌هایی در بتن ایجاد می‌شود تا از ترک‌های بتن جلوگیری شود. پس از خشک شدن بتن، مرحله کاری نازک و صیقل‌زدن سطح آغاز می‌شود، که در اینجا از مواد اپوکسی برای زیباسازی سطح استفاده می‌شود. با اعمال رنگ به سطح، فرآیند کف‌سازی بتن به پایان می‌رسد.