مقدار مصرف بتن سخت ملاتی

مقدار مصرف مواد ملاتی بین 22 تا 24 کیلوگرم برای هر سانتیمتر ضخامت در هر متر مربع می باشد که این میزان بستگی به وزن حجمی مواد و همچنین ضخامت مورد نیاز دارد.
هر چقدر مقاومت فشاری بیشتر و مقاومت در برابر فرسایش بیشتری لازم باشد ضخامت بتن سخت ملاتی بیشتر و مقدار مصرف بیشتر می شود. اجرای بتن سخت ملاتی بر روی بتن تازه با ضخامت حداقل 8 سانتیمتر انجـام می شود.

مشاوره و فروش