مصالح مورد استفاده در بتن های متخلخل

مشخصات مصالح مورد استفاده در بتن های متخلخل

سیمان مورد استفاده در بتن های متخلخل مانند سیمان در بتن های معمولی می باشد. ولی در مصالح سنگی مورد استفاده، تفاوتی در مورد بتن های متخلخل و بتن های معمولی وجود دارد که بدان اشاره می گردد.

-بتن متخلخل بسته به میزان مورد انتظار زهکشی و مقاومت فشاری می تواند فاقد ماسه یا ریزدانه و یا حاوی مقادیر کمی ماسه باشد

-دانه بندی شن یا درشت دانه ها در بتنهای متخلخل به صورت دانه بندی گسسته و یکنواخت و یا در محدوده 5/19-5/9 میلیمتر می باشد

-آب مورد استفاده در بتن های متخلخل همان آب مورد استفاده در بتن های معمولی میباشد

ندرتا از افزودنی های شیمیائی مانند روانکننده ها، زودگیر کننده ها، اصلاح کننده های لزجت و حباب هواساز ها در بتن های متخلخل استفاده می گردد

در بتنهای متخلخل بر خلاف بتن های معمولی بین نسبت آب به سیمان بتن و مقاومت فشاری ارتباطی وجود ندارد

دربتن های متخلخل نسبت آب به سیمان بالاموجب افزایش جریان خمیر و پر کردن فضاهای خالی می گردد

نسبت های آب به سیمان پایین در بتن های متخلخل موجب کاهش چسبندگی سنگدانه ها کاهش کارائی در بتن متخلخل می گردد

مشاوره و فروش