مراحل کفسازی بتنی با ماله پروانه ای

مراحل اساسی در کفسازی بتنی به شرح زیر می باشند:
• تسطیح و تحکیم زیرسازی: این مرحله مهم است و به منظور ایجاد یک سطح پایه مستحکم و یکنواخت برای بتن به کار می‌رود.
• آرماتور بندی: اجرای شبکه آرماتوری با توجه به نیاز و شیب بندی موردنظر بسیار حائز اهمیت است.
• بتن ریزی: پس از ریختن بتن، سطح بتن با استفاده از شمشه دستی یا وسایل مکانیکی (ماله تلسکوپی یا شمشه ویبره) صاف و یکدست می‌شود.
• مرحله هموارسازی با ماله پروانه: این مراحل برای دستیابی به سطح نهایی و یکدست در کفسازی بتنی از ماله پروانه ای استفاده می‌شود. پرداخت نهایی سطح بتن را متراکم و یکنواخت می‌کند.
• مرحله پرداخت نهایی با ماله پروانه: در این مرحله سینی را از دستگاه جدا می نماییم و تیغه های ماله پروانه روی کار قرار می گیرد. این کار سبب می شود سطح کار یکدست شده و بتنی یکنواخت و متراکم داشته باشیم.
• این مراحل مهم در اجرای کفسازی بتنی به منظور ایجاد یک ساختار متراکم و مقاوم استفاده می‌شوند.
• مرحله آخر: اجرای درزها انبساطی و انقباضی با دستگاه کاتر

مشاوره و فروش