عوامل موثر در خوردگی و نكات اجرائی برای پيشگيری از خوردگی زودرس ميلگردها

عوامل موثر در خوردگي و نكات اجرائي براي پيشگيري از خوردگي زودرس ميلگردها:

همان طوركه مي دانيم زمان شروع خوردگي، شدت خوردگي و سن تخريب بتن ناشي از خوردگي ميلگردها به عوامل مختلفي بستگي دارد كه اهم آن ها در زير ملاحظه مي گردد.

  • نفوذ پذيري بتن در برابر يون كلر (به ويژه بتن سطحي در منطقه پوشش روي ميلگردها)
  • ضخامت بتن روي ميلگردها
  • وجود درزها و ترك ها در پوشش بتن روي ميلگردها
  • نوع ميلگردها و شرايط سطحي آن
  • پوشش سطحي روي بتن
  • پوشش حفاظتي روي ميلگردها
  • شرايط محيطي (دما، اكسيژن، رطوبت، ميزان يون كلر، وزش باد، تري و خشكي مكرر و…)
  • وجود يون كلر در بتن اوليه و مصالح مصرفي
  • تدابير حفاظت كاتديك

در اجراي يك قطعه بتني مي توان به نحوي عمل نمود كه از خوردگي زودرس ميلگردها جلوگيري كرد و به عبارتي شروع خوردگي را به تأخير انداخت و شدت (آهنگ) خوردگي را كند نمود. هم چنين با انجام برخي اقدامات ممكن است باعث تسريع در خوردگي و كاهش زمان شروع فعاليت خوردگي شد.

عوامل موثر بر نفوذ پذيري بتن در برابر يون كلر:

ابتدا بايد دانست كه نفـوذ پـذيري بتــن داراي مفاهيم مختلفي است. نفــوذ پــذيري در برابر آب و مايـعات مختلف، نفوذ پذيري در برابر هوا و نفوذ پذيري در برابر يون كلر از جمله اين نفوذ پذيري ها مي باشد كه هر چند در ارتباط و وابسته به يكديگر هستند اما الزاماً  هم سو و منطبق بر يكديگر نمي باشند. طبيعتاً هدف ما كاهش نفوذ پذيري بتن در برابر يون كلر و تا حدودي هوا و آب است.

نفوذ پذيري بتن به واسطه حفرات و لوله هاي موئينه و ريز موجود در خمير سيمان آن مي باشد. هر چند نفوذ از طريق سنگدانه ها نيز امكان پذير است اما عمدتاً  نفوذ از طريق خمير سيمان و وجه مشترك خمير سيمان و سنگدانه (ناحيه انتقالي) صورت مي پذيرد. نفوذپذيري يون كلر و يون هاي مختلف ديگر كمي متفاوت است و به تحرك يوني وابسته مي باشد و صرفاً  به تخلخل و حفرات موجود  (مقـدار و اندازه آن ها) وابستگي ندارد.

نفوذ پذيري خمير سيمان و بتن و وجه مشترك خمير و سنگدانه عمدتاً  به عوامل زير بستگي دارد:

الف : نسبت آب به سيمان

ب : عيار سيمان (نسبت سنگدانه به سيمان)

ج : اسلامپ و رواني بتن (بدون افزودني)

د : حداكثر اندازه سنگدانه، بافت دانه بندي سنگدانه ها و مواد ريز دانه سنگدانه ها

ه : بافت سطحي سنگدانه ها و شكل آن ها

و : نوع سنگدانه وتخلخل آن

ز : حباب هواي عمدي در خمير سيمان

ح : پوزولان ها، سرباره ها و ميكرو سيليس

ط : نوع سيمان (تركيبات اصلي و غیره)

ي : سن بتن و خمير سيمان

ك : عمل آوري

ل : دماي بتن و ملات در هنگام ريختن آن و در هنگام گيرش

م : دماي بتن و ملات در هنگام نگهداري و عمل آوري

ن : نوع پرداخت سطح بتن و آب انداختن

س : گيرش سيمان و كار كردن با آن

ع : مصرف افزودني هاي مختلف

مشاوره و فروش