عمل آوری  و کاترزنی بتن سخت صنعتی

پس از اتمام مرحله بتن ریزی، عملیات عمل‌ آوری و کیورینگ بتن سخت صنعتی آغاز می‌گردد. این مرحله نقش بسیار مهمی در کیفیت نهایی بتن ایفا می‌کند که متأسفانه در بسیاری از موارد نادیده گرفته می‌شود. توصیه می ‌شود در تابستان از گونی خیس برای حفظ رطوبت بتن استفاده شود. پس از گذشت 1 الی 3 روز از عملیات کیورینگ، مرحله کاتر زنی (ایجاد درز انبساط و انقباض) آغاز می‌گردد. هدف از کاتر زنی بتن سخت، کنترل ترک‌ های بتن در هنگام رسیدن به مقاومت 7 روزه است. عمق درزها به طور میانگین یک سوم ضخامت بتن بوده و در ابعاد 2×2 و 3×3 متر اجرا می‌گردد. در این حالت، سطح نهایی به قسمت‌های 4 الی 9 مترمربعی تقسیم می‌شود.

مشاوره و فروش