روش اجرای کفسازی بتن سخت ملاتی

روش اجرای بتن سخت ملاتی با استفاده از قوطی و شمشه کشی، یک روش معمول در اجرا است. این روش هم برای کف های تراز و هم برای کف با شیب‌های مختلف استفاده می‌شود. اینجا چند نکته مهم در مورد اجرای این روش ذکر شده است:
قوطی‌کشی:
قوطی‌ها به صورت موازی و با فاصله 4 متر یا کمتر از هم روی تراز کفسازی قرار می‌گیرند. تراز کفسازی با روی قوطی‌ها برابر است. قوطی‌ها به عنوان قالب مؤقت برای بتن به کار می‌روند.
بتن‌ریزی:
بعد از تعیین تراز کفسازی، بتن ریزی انجام می‌شود و بتن در میان قوطی‌ها جاری می‌شود.
شمشه کشی:
در صورتی که اسلامپ بتن پایین باشد (بتن نیاز به تنظیم تراز دارد)، از ویبره زنی برای تراز کردن سطح استفاده می‌شود. بتن به شکلی شمشه کشی می‌شود تا سطح بتن 1 سانتیمتر پایین‌تر از سطح قوطی‌ها باشد.
بتن سخت:
مواد بتن سخت ملاتی بر روی بتن ریخته می‌شود. سپس روی آن شمشه کشی انجام می‌شود. پس از گیرش اولیه مواد بتن سخت ملاتی، عملیات سینی‌زنی با دستگاه ماله پروانه انجام می‌شود. بعد از اتمام مراحل، در فواصل عرضی کمتر از 3 متر، کاتر زنی روی سطح بتن سخت ملاتی انجام می‌شود.
نکته مهمی که باید در نظر داشته باشید این است که زمان اجرای مراحل مختلف کفسازی ملاتی از این روش ممکن است تغییر کند و بسته به عوامل متغیری مانند اسلامپ بتن، عیار بتن، فصل و زمان بتن‌ریزی متفاوت باشد. همچنین توصیه می‌شود که اجرای این روش توسط افراد ماهر و با تجربه انجام شود تا کیفیت مناسبی داشته باشد.

مشاوره و فروش