روش اجرای کفسازی بتنی الیافی

مراحل اجرای کفسازی بتنی الیافی عبارتند از:

• مراحل اجرای پاکسازی و آماده کردن بستر و غلطک زدن تا رسیدن به تراکم 95 درصد
• قالب‌بندی و داول‌گذاری
• اجرای درزهای انبساطی مطابق با آئین نامه ACI360
• افزودن الیاف و روان کننده و افزودنی های مجاز به بتن
• اجرای عملیات بتن‌ریزی
• اجرای عملیات ماله سینی و پروانه
• اجرای عملیات درز انقباضی و کاترزنی
• اجرای درزهای انقباضی حداکثر ظرف مدت 24 ساعت بعد از عملیات بتن‌ریزی
• شروع عمل‌آوری و کیورینگ بتن بلافاصله پس از تمام شدن عملیات بتن‌ریزی

مشاوره و فروش