تفاوت آب بندی فشار مثبت و فشار منفی بتن

تفاوت آب بندی فشار مثبت و فشار منفی بتن
آب بندی فشار مثبت و فشار منفی دو روش متفاوت برای مقابله با فشار آب هستند و انتخاب هرکدام به جهت فشار آبی که ساختمان یا سازه با آن در ارتباط است، انجام می‌شود.
آب بندی فشار مثبت: در این روش فشار آب از داخل به خارج سطح می‌آید. این مورد معمولاً در سازه‌هایی مانند استخرها و مخازن، استفاده می‌شود.
آب بندی فشار منفی: در این حالت، فشار آب از خارج به داخل سطح می‌آید. این نوع آب بندی معمولاً برای مواقعی استفاده می‌شود که فشار آبی از سوی عامل خارجی (مثل فشار آب زیرزمینی) به ساختمان وارد می‌شود. این روش ممکن است در پارکینگ‌های زیرزمینی یا چاله‌های آسانسور به کار گرفته شود تا از نفوذ آب به داخل ساختمان جلوگیری شود.
هرکدام از این روش‌ها وابسته به شرایط محیطی و نیازهای خاص سازه استفاده می‌شوند.

مشاوره و فروش