بتن های PIC

با استفاده از بتن های  PICامکان تولید بتن های غیر قابل نفوذ که مقاومت آنها در حد بتنهای  PCمی باشد فراهم می گردد، که این عمل توسط مکانیسم درزگیری ریز ترک ها در حفرات موئینه و منافذ موئینه انجام می گردد.

با بستن حفرات موئینه در بتن امکان تولید بتن نفوذ ناپذیر فراهم می گردد و حتی ترک ها نیز بسته می شوند. همچنین یونهای مخرب کلراید و سولفات نیز نمی توانند به داخل بتن نفوذ کنند. لذا استفاده از بتن های  PICدر ساخت و تولید قطعات پیش ساخته و بلوک های بتنی، همچنین TIE-BEAMها در مواردی که نیاز به بتنی با نفوذ پذیری کم می باشد به وفور استفاده می گردد.

در مورد خوردگی کلرایدی، بتن های حاوی پلیمر تزریقی به دلیل هزینه بالای مواد و مصالح این نوع بتن کاربرد و استفاده محدودی دارد. به غیر از بتن های  LMCکه در آن پلیمر به عنوان یک افزودنی به کار می رود در دو مورد دیگر، استفاده از این نوع بتن ها، به دلیل هزینه بالا و دشوار بودن عملکرد و اجرای آن، دشوار می باشد.

مشاوره و فروش