بتن های پلیمری – 2

با استفاده از بتن های PICامکان تولید بتن های غیر قابل نفوذ که مقاومت آنها در حد بتنهای PCمی باشد فراهم می گرددکه این عمل توسط مکانیسم درزگیری ریز ترک ها در حفرات موئینه و منافذ موئینه انجام می گردد.

با بستن حفرات موئینه دربتن امکان تولید بتن نفوذ ناپذیرفراهم می گردد و حتی ترک ها نیز بسته می شوند. همچنین یونهای مخرب کلراید و سولفات نیز نمی توانند به داخل بتن نفوذ کنند. لذا استفاده از بتن های PICدر ساخت و تولید قطعات پیش ساخته و بلوک های بتنی، همچنین TIE-BEAMها در مواردی که نیاز به بتنی با نفوذ پذیری کم می باشد به وفور استفاده می گردد.
در بعد خوردگی کلرایدی، از بتن های حاوی پلیمر تزریقی به دلیل هزینه بالای مواد و مصالح این نوع بتن کاربرد و استفاده محدودی دارد.
به غیر از بتن های LMCکه در آن پلیمر به عنوان یک افزودنی به کار می رود در دو مورد دیگر، استفاده از این نوع بتن ها، به دلیل هزینه بالا و دشوار بودن عملکرد و اجرای آن، دشوار میباشد.

مشاوره و فروش