اندازه گیری میزان نشت آب در مخازن بتنی

در اندازه‌گیری میزان نشت آب در سازه‌های بتنی، میزان تراوش قابل تحمل به مواردی از قبیل زیر بستگی دارد:
حجم از دست رفته: حجم از دست رفته به صورت درصدی از حجم ذخیره
نوع مایع: نوع مایع ذخیره شده نیز ارتباط مستقیم با میزان تراوش دارد.
تراوش قابل رویت است یا غیر قابل رویت (در مخازن ذخیره زیرزمینی)
انجام آزمایشات عملی میزان نشت بر اساس مراحل زیر توصیه می‌شود:
1) بستن تمامی دریچه‌های خروجی.
2) پر کردن سازه با آب و ثبت تراز بالای مایع به صورت دقیق.
3) استفاده از ابزارهای اندازه‌گیری تبخیر و بارش برای ثبت دقیق میزان تبخیر و بارش در طول آزمایش.
4) تداوم آزمایش به مدت حداقل هفت روز با ثبت مرتب تراز آب در سازه و استوانه.
محاسبه افت آب ناشی از تراوش:
افت تراز آب ناشی از تراوش برابر با افت کلی منهای میزان تبخیر به اضافه بارش است.
توصیه های آیین نامه ای در خصوص افت آب در سازه های جدید عبارتند ازکمترین این دو مقدار:
(1/500 عمق متوسط آب یا 10 میلیمتر).

مشاوره و فروش