انبار كردن سنگدانه‌ها

از آنجاكه سه  چهارم حجم بتن را مصالح سنگي تشكيل مي‌دهد، روش انبار كردن و نگهداري مصالح سنگي اهميت زيادي دارد، يكي از مشكلاتي كه در هنگام  انباشتن سنگدانه‌ها در كارگاه مشاهده مي‌شود، جدا شدن ذرات دانه هاي سنگي است. مصالح سنگي دانه‌بندي شده ممكن است در هنگام عمليات انباشتن دچار عارضه جداشدگي دانه‌ها شوند. براي كنترل جداشدگي ذرات مصالح سنگي و به طور كلي انبار كردن صحيح سنگدانه‌ها موارد زير بايد رعايت گردد، همچنين شكل  زیر ، روشهاي صحيح و نادرست انبار كردن را نشان مي‌دهد.در هنگام انبار كردن سنگدانه‌ها موارد زير بايد رعايت گردد :

 

1- براي اجتناب از جدا شدن ذرات نبايد انباشته سنگدانه‌ها داراي ارتفاع زياد باشد، زيرا دانه‌هاي بزرگتر جدا شده و به پايين  انتقال مي‌يابند. بهترين روش براي انباشتن سنگدانه استفاده از كاميون است، به نحوي كه تخليه مصالح در كنار يكديگر انجام پذيرد، تا بدين وسيله، انباشته‌هاي كوچك در مجاور هم ايجاد گردد. روش ديگر انباشتن سنگدانه، استفاده از كلامشل (چنگك) است كه سنگدانه‌ها را در طبقات با لايه‌هاي مختلف انبار مي‌كند.

2- عبور كاميون از بالاي انباشته و تخليه سنگدانه‌ها در انتهاي آن مجاز نيست، زيرا سبب جدا شدن دانه‌ها مي‌گردد. بهتر است لودر از كنار انباشته سنگدانه‌ها و از قسمت بالا به پايين، سنگدانه‌ها را برداشت نمايد و تمام لايه‌هاي افقي به طور همزمان مورد استفاده قرار گيرند. به طور كلي كاميونها و لودرها نبايد بر روي انباشته  رفت و آمد نمايند، زيرا نه تنها باعث شكستن سنگدانه‌ها مي‌شوند، بلكه مواد مضر و آلوده را نيز به آن  منتقل مي‌كنند.

3- سنگدانه‌ها بايد  روي سطح زمين سخت و خشك انبار شوند. اگر چنين مكاني در كارگاه وجود ندارد، بهتر است كه سنگدانه‌ها را بر روي سكوي بتني به ضخامت 10 سانتيمتر ريخت.

4- بهترين روش براي اجتناب از تغييرات دانه‌بندي و جدا شدن دانه‌ها، انبار كردن سنگدانه‌ها در اندازه‌هاي مختلف به طور جداگانه مي‌باشد. براي آنكه از مخلوط شدن اندازه‌هاي متفاوت سنگدانه‌ها جلوگيري شود، بهتراست در بين آنها ديوار جدا كننده ساخت.  شكل زیر، نحوه صحيح نگهداري سنگدانه‌ها با دانه‌بندي مختلف را نشان مي‌دهد.

5- در كارگاه‌ها بايد از انباشتن  سنگدانه‌ها به طور مستمر نمونه‌برداري شود و آزمايش دانه‌بندي انجام پذيرد تا از انطباق آنها با دانه‌بندي مورد نظر اطمينان حاصل گردد. در صورتي كه دانه‌بندي سنگدانه‌ها با دانه‌بندي مورد نظر منطبق نباشد بايد نسبت به اصلاح آن اقدام شود.

6- تغيير در مقدار رطوبت سنگدانه‌ها سبب تغيير مقدار كارايي در پيمانه‌هاي مختلف بتن مي‌گردد. مقدار رطوبت سنگدانه‌ها بايد به طور مستمر مورد آزمايش و اندازه‌گيري قرار بگيرد و در صورت لزوم نسبت به تغيير مقدار آب مخلوط و همچنين طرح اختلاط اقدام گردد.

منبع: دستور العمل ساخت صحیح بتن در کارگاه

مشاوره و فروش