الاستومری چیست؟

الاستومری در لغت به معنای الاستیک و کشسان می باشد. این مفهوم در مورد مواد و مصالح کاربرد زیادی دارد تا جایی که به عنوان یکی از مهم ترین خصوصیات مواد و مصالح در علم مکانیک جامدات و یا طراحی سازه های بتنی و فلزی تبدیل شده است. فلذا به قابلیت کشسانی هر نوع مواد و مصالح الاستیسیته می گویند و در زبان انگلیسی، آن را با نماد E نشان می دهند. هرچه جسم نرمتر باشد خاصیت کشسانی و یا الاستومری بیشتری دارد و بالعکس.

در اینجا به چند نمونه مفهوم الاستومری در علم مهندسی عمران اشاره می گردد و در آخر یکی از این مفاهیم که در بخش پوشش های آب بندی، مربوط به آب بندی سازه های بتنی کاربرد زیادی دارد با تفصیل بیشتری تشریح می گردد

  • نوارهای آب بند یا واتراستاپ های الاستومری که این مواد برای استفاده در درزعلی بتن مانند درزهای اجرائی، درزهای سرد، درزهای انقباضی و انبساطی کاربرد دارد. نحوه نصب نوار های آب بندی الاستومری در چگونگی عملکرد این نوارها نقش بسزائی دارد
  • مدول الاستیسیته یا کشسانی مواد و مصالح(شامل بتن، فولاد و…) که به عنوان یکی از پارامتر های مهم در علم مکانیک مواد و مصالح شناخته میشود
  • تغییر شکل های الاستیک که بیانگر رفتاری از مصالح می باشد که در آن محدوده (تغییر شکل های الاستیک) بعد از باربرداری از روی سازه، تغییر شکل ماندگار و یا پلاستیک در سازه به وجود نمی آید

در مقابل واژه ی الاستومری یا تغییر شکل های الاستیک، مفهوم پلاستیک قرار دارد. که در مفهوم الاستیک هرگونه تغییر شکل در مواد و مصالح برگشت پذیر می باشد ولی در حالت پلاستیک با تغییر شکل های ماندگار سرکار داریم.

میزان کشسانی هر جسم را می توان از نمودارهای تنش-کرنش هر جسم استخراج نمود. مدول الاستیسیته به صورت مگاپاسکال یا گیگاپاسکال ارائه می گردد و نماینده میزان کشسانی مواد و مصالح مصرفی می باشد.

مشاوره و فروش