آزمایش خوردگی (تعیین نفوذ پذیری ) به روش نفوذ تسریع شده یون کلراید (RCPT)

یون کلراید بعد از نفوذ به داخل جسم بتن موجب خوردگی میلگرد ها می گردد. برای بررسی مقدار و میزان یون کلراید نفوذی به داخل بتن، از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. این آزمایش مطابق با استاندارد ASTM C-1202انجام می پذیرد.

در این روش نمونه اشباع شده بتنی در داخل محلول 3درصد نمک طعام و در طرف دیگر محلول 3/0 نرمال سود قرار داردبا برقراریاختلاف پتا نسیل 60 ولت بین دو سر نمونه مقدار جریان الکتریکی عبوری در مدت 6 ساعت اندازه گیری می شود.

در این آزمایش جریان عبوری بالاتر نشاندهنده سهولت جابجائی یونهای کلراید و نفوذ پذیری بالاتر بتن می باشد.

طبقه بندی میزان شار عبوری بر مبنای کولمب و میزان نفوذ پذیری بتن در برابر یون کلراید را می توان مطابق جدول ذیل تعیین نمود.

شار عبوری

(کولمب)

نفوذپذیری یون کلرمصادیق
بزرگتر از 4000زیادبتن معمولی با آب به سیمان بالای 0/6
2000 – 4000متوسطبتن معمولی با آب به سیمان بین 0/4 و 0/5
1000 – 2000کمبتن معمولی با آب به سیمان کمتر از 0/4
100 – 1000خیلی کمبتن کم نفوذ
کمتر از 100قابل صرفنظربتن نفوذناپذیر

 

این آزمایش مطابق با استاندارد AASHTOنیز انجام می گردد. این آزمایش در انگلستان واروپا محبوبیتی ندارد .عقیده انگلیسی ها و اروپائی ها بر این مبنا استوار می باشد که تفاوت غلظت نمک در دو دوطرف نمونه که تحت پدیده DIFFUSIONنامگذاری می گرددمی بایست تحت شرایط عادی و نرمال انجام پذیرد و نه در شرایط تسریع شده و خشن که البته مطلب صحیح و منطقی می باشد.

البته در نفوذ و انتشار یون کلراید تحت شرایط طبیعی ممکن اسن این پدیده ماهها ویا سالها به طول بیانجامد مگر در بتنهای با نفوذ پذیری بالا وتخلخل بالا در اختلاف پتانسیل 60 ولت ممکن است یونهای دیگر علی الخصوص یونهای منفی همنام نیز به سمت دیگر رانده شوند و تنها کلراید رانده نمی شود.

5/5 (1 Review)
Call Now Buttonمشاوره و فروش