آب بندی فشار منفی و آب بندی فشار مثبت

آب بندی فشار منفی و آب بندی فشار مثبت

آب بندی فشار منفی و فشار مثبت در سازه‌ها موضوعات مهمی هستند که در مهندسی سازه و ساختمان‌سازی مطرح می‌شوند. فشار آب مثبت و فشار آب منفی در سازه‌ها می‌تواند تاثیر زیادی بر کیفیت و عمر مفید سازه داشته باشد.
آب بندی فشار مثبت:
در مواردی که فشار آب از درون سازه به بیرون باشد، به این نوع آب بندی “فشار مثبت” گفته می‌شود. به عنوان مثال، در استخرها، فشار آب درون استخر به سمت بیرون اعمال می‌شود. برای جلوگیری از نشت آب و حفظ استحکام سازه، نیاز به آب بندی فشار مثبت و استفاده از ملات‌های آب بندی مناسب است.
آب بندی فشار منفی:
در مواردی که فشار آب از بیرون سازه به درون آن باشد، از آب بندی فشار منفی استفاده می‌شود. به عنوان مثال، در چاله‌های آسانسور در طبقات زیرین سازه، فشار آب از بیرون به محفظه وارد می‌شود. در اینجا برای جلوگیری از نفوذ آب و حفظ کیفیت سازه از روش‌های آب بندی منفی استفاده می شود.

مشاوره و فروش