آب بندی سازه های بتنی (Water proofing)

اهمیت آب بندی و نم بندی:

آب بندی سازه های بتنی از دیدگاه های زیر حائز اهمیت می باشد و اصولا فلسفه استفاده از بتن به عنوان یک ماده یکپارچه و با نفوذ پذیری کم (سنگ مصنوعی یکپارچه) و یا نفوذ پذیری کنترل شده می باشد.

  • آب بندی و کاهش نفوذ پذیری بتن از جهات ذیل دارای اهمیت می باشد:
  • با افزایش نفوذ پذیری در سازه های بتنی و مخازنی که شامل مایعات سمی، خطر ناک و آلوده کننده محیط زیست می باشند، امکان انتقال این مواد به بیرون و ایجاد خطرات زیست محیطی و مصائب بهداشتی وجود دارد.
  • مواد شیمیائی موجود در مخازن نگهداری و استراتژیک مختلف مانند مخازن استراتژیک نفت خام درصورت نشست و نم می تواند باعث بروز فجایع زیست محیطی گردد.
  • در برخی سازه های بتنی در انستیتوهای پزشکی و تحقیقاتی، ویروس ها و باکتری هائی مختلفی نگهداری می گردد که اهمیت بیشتری را می بایست به این سازه ها معطوف نمود.
  • سازه ها و مخازن بتنی نگهداری اسید ها با درجه اسیدیته مختلف، فاضلاب، مخازن نگهداری آب شیرین می بایست از آب بندی و نم بندی مناسبی برخوردار باشند.

تفاوت فلسفی آب بندی و نفوذپذیری

هر چند ارتباط مستقیمی بین آب بندی و نفوذ پذیری بتن وجود دارد و معمولا با کاهش نفوذ پذیری، آب بندی بتن افزایش می یابد ولی موارد دیگر از نفوذ پذیری نیز وجود دارد که الزاما با آب بندی مرتبط نمی باشند، به عنوان مثال در بتن نیروگاه های هسته و راکتور ها که در معرض تابش اشعه های الفا، بتا و یا حتی گاما می باشند نفوذپذیری به صورت کامل از آب بندی مجزا می باشد و دارای مفاهیم دیگری می باشد.

در برخی آزمایشهای نفوذ پذیری که از جریان آب در بررسی میزان نفوذ پذیری استفاده می گردد به دلیل اثر آب بر خمیر سیمان ودر بتن های با مقاومت بالاکه نیاز مند مدت زمانی زیادی برای ایجاد جریان پایدار می باشند از روشهای دیگر مانند نفوذ پذیری از گاز اکسیژن استفاده می گردد.

مشاوره و فروش