آب بندی سازه های بتنی با دوده سیلیسی 5

دوده سیلیس روش های متمایز نمودن پودر میکروسیلیس از دوده سیلیسی

تشخیص دوده سیلیس از میکروسیلیس تقلبی با دوروش کارگاهی و آزمایشی انجام می گیرد. همچنین می توان از قابلیت فعالین و عملکرد این دونوع ماده نیز تفاوت های بین آنها را بررسی نمود.

آزمایشهای ساده بر اساس عملکردو و کارگاهی را می توان به آزمایشهای ذیل طبقه بندی نمود:

  1. آزمایش تعیین چگالی انبوهی
  2. آزمایش تعیین چگالی ذرات
  3. آزمایشهای مربوط به ته نشینی مواد

آزمایشهای پیشرفته آزمایشگاهی را می توان به آزمایشهای ذیل طبقه بندی نمود:

  1. آزمایش مشاهده میکروسکوپی
  2. تعیین درصد مواد گذشته از الک 45 میکرون
  3. تعیین میزان فعالیت پوزولانی
  4. تعیین سطح ویژه به روش جذب نیتروژن

 

چگالی ذرات دوده سیلیسی در حدود 2/2 تا 3/2 می باشد در حالیکه چگالی ذرات میکرونیزه در حدود 5/2 تا 6/2 می باشد.

وزن مخصوص توده ای دوه سیلیس خشک غیر متراکم دوده سیلیسی در حدود 35/0 تا 25/0 می باشد در حالیکه وزن مخصوص توده ای خشک غیر متراکم پودر سیلیس میکرونیزه در حدود 5/0 تا 7/0 می باشد

با روشهای دیگر مانند مشاهده ذرات دوده سیلیسی در ریز میکروسکوپ،  پتروگرافی و بررسی فعالیت پوزولانی می توان به تقلبی بودن یا اصل بودن دوده سیلیسی پی برد.

مشاوره و فروش