آب بندی سازه های بتنی با دوده سیلیسی – بخش 2

ریزی بسیار بالا، خلوص بیش از 85 درصد و دارابودن بیش از 85درصد سیلیس غیر کریستالی  نرخ واکنش دوده سیلیسی با آهک در محیط مرطوب بسیار بالا می یابد و از این رو دوده سیلیسی به عنوان یک سوپر  پوزولان در صنعت بتن شناخته می شود.

استفاده از سوپر پوزولان دوده سیلیس در طرح اختلاط بتن باعث بهبود خواص رئولوژی بتن تازه، خواص مکانیکی و فیزیکی بتن سخت شده نیز می گردد گه در ذیل به برخی از آنها اشاره می گردد.

-دوده سیلیسی باعث افزایش مقاومت اولیه بتن در سنین اولیه و سنین بالاتر می گردد.

-نفوذ پذیری بتن به واسطه تقویت ناحیه انتقال در استفاده از دوده سیلیسی کاهش می یابد.

-نفوذ پذیری بتن علی الخصوص در برابر نفوذ یون کلراید با مکانیسم افزایش شدید مقاومت الکتریکی و کاهش هدایت الکتریکی کاهش می یابد.

-کاهش نرخ خوردگی میلگرد در بتن مسلح علی الخصوص در مناطق جنوب کشور و در آب های حاوی یون کلراید که افزایش دوام بتن را به دنبال دارد.

باتوجه به موارد فوق الذکردوده سیلیسی به عنوان یک سوپر پوزولان فوق العاده در افزایش دوام بتن به شمار می رود که تقریبا هیچ پوزولانی توان رقابت با این پوزولان را ندارد.

در برخی مطالعات برخی خواص دیگر نیز مانند کاهش واکنش پتانسیل در واکنش  سیلیسی-قلیائی سنگدانه ها، افزایش مقاومت در برابر سیکل های ذوب ویخ زدن پیاپی، افزایش مقاومت در برابر سایش با استفاده از دوده سیلیسی مشاهده شده است ولی نباید به عنوان یک قانون کلی به کار گرفته شده و می بایست در هر مورد به طور جداگانه بررسی گردد.

مشاوره و فروش