آب بندی سازه های بتنی با دوده سیلیسی – بخش 3

دوده سیلیسی خواص و ویژگی ها

به عنوان یک مثال نقص می توان مقاومت بتن حاوی میکروسیلیس را در برابر سیکل های متناوب ذوب و یخ مطرح نمود. در مکانیسم خرابی بتن ناشی از سیکل های متناوب ذوب و یخ زدگی، ورود آب به داخل بافت بتن و یخ زدن و آب شدن متوالی آن باعث می گردد تا انبساط های فزاینده ای در بتن ایجاد گردد و به دلیل اینکه بتن سخت شده قابلیت تحمل این انبساط را ندارد دچار ترک خوردگی و فروپاشی می گردد.

در استفاده از میکروسیلیس یا دوده سیلیسی دوحالت ممکن است اتفاق بیفتد که بسته به اینکه کدام حالت بر دیگری غلبه نماید دوده سیلیسی می تواند باعث بهبود یا بدتر شدن شرایط در سیکل های ذوب ویخ گردد. با استفاده از دوده سیلیسی نفوذ پذیری بتن کاهش می یابد و لذا امکان ورود آب به داخل بتن جهت انبساط های متوالی مخرب کاهش می یابد و از طرفی دیگر به دلیل اینکه دوده سیلیسی بخش اعظمی از خلل و فرج و فضاهای موئینه داخل بتن را پر می نماید در صورت ورود آب به هر دلیل در داخل بتن(ایجاد ترک و ورود ونفوذ آب ) همان فضای خالی که می توانست بخشی از انبساط یخ را در چند سیکل تحمل نماید نیز توسط دوده سیلیسی و ژل ثانویه حاصل از آن پر شده است و لذا تعداد سیکل های قابل تحمل بتن بتن حاوی دوده سیلیسی کمتر از بتن شاهد و فاقد دوده سیلیسی می باشد.

اما به طور کلی به کارگیری دوده سیلیسی می تواند در افزایش دوام بتن موثر واقع گردد.

نکته قابل توجه در عملکرد مناسب دوده سیلیسی در بحث دوام بتن میزان استفاده از دوه سیلیسی می باشد که برای کسب عملکرد مناسب دوده سیلیسی در بتن حداقل 5 درصد سیمان مصرفی می بایست دوده سیلیسی در بتن استفاده گردد تا در بعد دوام مفید واقع گردد.

نتایج تحقیقات دانشمندان نشان داده است که میزان مصرف کمتر از 5 درصد تنها می تواند به واسطه پر کنندگی افزایش مقاومت را در پی داشته باشد و اثر قابل ملاحظه ای بر پارامتر های دوامی بتن بر جای نمی گذارد.

مشاوره و فروش